Zintegrowany System Kwalifikacji w woj. świętokrzyskim

 

Pandemia diametralnie zmieniła dotychczasową sytuację na rynku pracy
w województwie świętokrzyskim. Dlatego też konieczne są rozwiązania wspomagające pracodawców oraz pracowników w przekwalifikowaniu się i dostosowaniu
do aktualnych potrzeb gospodarki. Jest na to sposób.

Odpowiedzią jest Zintegrowany System Kwalifikacji, który umożliwia uzyskanie kwalifikacji, na które jest aktualnie zapotrzebowanie. Instytucje zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat funkcjonowania i możliwości włączeniem się do ZSK mogą uzyskać wsparcie od doradców regionalnych.

ZSK – co to jest i po co?

W dniu 11.03.2020 r. odbyły się kolejne Warsztaty branżowe „Sprawdź się w zawodzie – popracuj z nami”. Uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu pod opieką wychowawcy oraz p. Wicedyrektor Małgorzaty Sokołowskiej uczestniczyli w warsztatach w takich zawodach jak: Kucharz, Fryzjer, Kierowca mechanik, Technik pojazdów samochodowych, Technik budownictwa.

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu wraz z uczniami CKZ przedstawili specyfikę poszczególnych zawodów. Możliwości dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz gdzie uczniowie w przyszłości mogą znaleźć zatrudnienie bądź jak założyć własną firmę zostały omówione przez doradcę zawodowego p. Małgorzatę Stachurę. Uczniowie uzyskali podczas spotkania informacje dot. egzaminów maturalnych i zawodowych a także informacje dot. kształcenia młodocianych pracowników w formie turnusów.

Tekst: Małgorzata Stachura
Zdjęcia: Jerzy Jabczuga

 

 

Warsztaty z Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
dla wychowanków Internatu Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

W dniu 03.03.2020 r. wychowankowie internatu, uczniowie: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły I stopnia uczestniczyli w lekcji pokazowej na temat ZSK. W ramach warsztatów uczniowie uzyskali informację dot. sposobu potwierdzania kwalifikacji w procesie walidacji, uzyskania certyfikatu z kwalifikacji rynkowych oraz idei uczenia się przez całe życie. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 30 uczniów.

 

Tekst i foto: Małgorzata Stachura

W dniu 02.03.2020 r. odbyło się kolejne spotkanie z rodzicami uczniów klasy VIII. Podczas spotkania rodzice zostali poinformowani o zmianach w szkolnictwie branżowym oraz o możliwości korzystania z Punktu doradztwa edukacyjno – zawodowego w CKZ.

Tekst i foto: Małgorzata Stachura

W dniu 19.02.2020 r. uczniowie Technikum pojazdów samochodowych klasa III, Technikum budownictwa klasa II oraz uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia Kierowca mechanik klasa II i III uczestniczyli w lekcji pokazowej na temat ZSK. Spotkanie było zorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”. W ramach warsztatów uczniowie uzyskali informację dot. sposobu potwierdzania kwalifikacji w procesie walidacji, uzyskania certyfikatu z kwalifikacji rynkowych oraz idei uczenia się przez całe życie. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 63 uczniów. Warsztaty poprowadziła p. Barbara Lebedowicz – trener IBE.

Tekst: Małgorzata Stachura

 

W dniach 20 i 22 stycznia 2020 r. w ramach zebrań semestralnych Powiatowego Koordynatora Punktu Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego z rodzicami uczniów szkół powiatu staszowskiego: Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rytwianach oraz Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu. Odbiorcami byli rodzice uczniów klas VII i VIII.

Podczas spotkań rodzice zostali poinformowani o zmianach w szkolnictwie branżowym. Na spotkaniach poruszane są kwestie kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia i Technikum (informuję o nowych zasadach dla klas technikalnych, gdzie uczeń ma obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego z I kwalifikacji aby uzyskać promocję do następnej klasy i oczywiście w nowym technikum 5 letnim w którym mamy do zdania w ciągu całego cyklu kształcenia 2 kwalifikacje!!!!!, dotychczas były to 3 kwalifikacje). Koordynator informuje młodzież o możliwościach dalszej ścieżki kształcenia we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych oraz do korzystania z konsultacji w naszym Punkcie Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego w CKZ, gdzie mają możliwość wypełnić komputerowy test zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Serdecznie zapraszam wszystkich rodziców oraz uczniów na konsultacje indywidualne od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 16:30.

Tekst: Małgorzata Stachura