Projekt pn. „Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zakres Projektu obejmuje utworzenie nowych pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie: motocyklowej, odnawialnych źródeł energii, elektrycznej, nauki jazdy oraz doposażenie pracowni samochodowej, a także przystosowanie infrastruktury CKP do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Cele Projektu:
- przystosowanie infrastruktury CKP do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- poprawa dostępności infrastruktury szkolnictwa zawodowego w CKP poprzez zakup niezbędnego wyposażenia,
- wprowadzenie zróżnicowanych i atrakcyjnych form przekazu wiedzy,
- nawiązywanie współpracy z pracodawcami sprzyjające rozpoznaniu potrzeb szkół i potrzeb pracodawców,
- nabycie przez użytkowników infrastruktury kwalifikacji zgodnych z oczekiwaniami pracodawców i potrzebami rynku.

Planowane efekty:
- poprawa rezultatów procesu kształcenia,
- nabycie kwalifikacji przez młodych ludzi dających możliwość zdobycia zawodu dostoswanego do potrzeb innowacyjnej gospodarki,
- zwiększenie liczby dostępnych kierunków kształcenia,
- aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez wzrost wykształcenia i umiejętności.
- możliwość kształcenia osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość Projektu: 890.894,68 PLN
Wkład UE: 664.706,01 PLN
Okres realizacji projektu: 2016-2018

Fotogaleria

Pracownia motocyklowo - samochodowa

Pracownia nauki jazdy

Pracownia odnawialnych źródeł energii

Stacja kontroli pojazdów