Opis zawodu

Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z: – budową domów jednorodzinnych, – budową domów wielorodzinnych, – budową obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, – budową budowli inżynierskich, – kosztorysowaniem robót budowlanych, – utrzymaniem obiektów budowlanych, – wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, – zarządzaniem budynkami. Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym technik budownictwa pracuje. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim na wolnym powietrzu (budowa obiektów budowlanych), ale także w budynkach (urzędy). Technik budownictwa prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych. Zdecydowana większość techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych. Na terenie budowy zagrożenie stwarzają m.in. wykopy, rusztowania, części ruchome maszyn budowlanych. Występują również uciążliwości pracy związane z warunkami atmosferycznymi (opady deszczu, śniegu, niskie i wysokie temperatury, wiatr). Dla prowadzących roboty ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami. Technika budownictwa winna charakteryzować dobra pamięć (dotycząca ludzi, rzeczy, a szczególnie orientacji na placu budowy). Praca przy zmiennych, niekorzystnych warunkach atmosferycznych i często nieprzewidzianych warunkach technicznych, wymaga cierpliwości i umiejętności szybkiego dostosowania do nowej sytuacji. Duże znaczenie w tym zawodzie ma dobra sprawność fizyczna oraz duża odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Ważną cechą jest dobry wzrok oraz brak lęku wysokości z uwagi na częstą pracę na wysokich rusztowaniach. Technik budownictwa może być zatrudniony w: ? firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, ? biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, ? organach administracji państwowej i samorządowej, ? wytwórniach i składach materiałów budowlanych, ? administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami. Technik budownictwa może założyć własną firmę. W zawodzie technika budownictwa wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z: ? wykonawstwem robót budowlanych: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, ciesielskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych, ? kierowaniem robotami budowlanymi, ? pełnieniem nadzoru budowlanego, ? eksploatacją, utrzymaniem oraz zarządzaniem obiektami budowlanymi. Stanowiska związane z kierowaniem oraz pełnieniem nadzoru budowlanego wymagają posiadania uprawnień budowlanych. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych o ograniczonym zakresie dla wykonywania pracy na powyższych stanowiskach jest posiadanie dyplomu technika budownictwa, odpowiedniej praktyki zawodowej i stażu zawodowego, określonych w przepisach prawa budowlanego, złożenie egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego i z umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Technik budownictwa może uzyskać uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do: ? projektowania obiektów budowlanych, ? kierowania robotami i nadzorowania robót budowlanych.

Zadania zawodowe

 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej.
 • Określanie właściwości materiałów do robót budowlanych i prawidłowe ich stosowanie.
 • Organizowanie i wykonywanie robót budowlanych przy zastosowaniu optymalnych technologii wykonania, remontowania i modernizowania.
 • Ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji robót, kosztorysów robót budowlanych, rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn.
 • Organizowanie i zagospodarowywanie placu budowy.
 • Eksploatowanie i utrzymywanie obiektów budowlanych.
 • Kierowanie robotami budowlanymi z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż i ochrony środowiska oraz kontrolowanie jakości i ocenianie przydatności materiałów budowlanych do zastosowania.
 • Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywanych robót budowlanych.
 • Organizowanie i realizowanie robót remontowych i rozbiórkowych.

Kwalifikacje zawodowe

 • Wykonywanie robót budowlanych.
 • Organizowanie i planowanie robót budowlanych.
 • Kierowanie robotami budowlanymi.
 • Kontrolowanie i nadzorowanie robót budowlanych.